Polityka prywatności

1. Podstawy

1.1 Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem www.przedszkolekreawtywka.pl, której administratorem jest Niepubliczne Przedszkole Kreatywka prowadzone przez Kreatywka- Centrum Rozwoju Dziecka sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków.

1.2. Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.

1.3 Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.4. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Zasady ochrony danych osobowych

Niepubliczne Przedszkole Kreatywka prowadzone przez Kreatywka- Centrum Rozwoju Dziecka sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie obsługiwanej przez Niepubliczne Przedszkole Kreatywka. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.

3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1 Każda osoba przekazująca Przedszkolu dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.

3.2. Przedszkole wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:a) w przypadku wyrażenia zgody na kontaktu za pośrednictwem skrzynki e-mail w celu kontaktu pracownika Przedszkola w związku z profilem działalności Przedszkola.
b) w przypadku zainteresowania podjęciem pracy w Przedszkolu.
c) w przypadku wysłania e-maila związanego z informowaniem o nadchodzących
wydarzeniach/imprezach organizowanych przez Przedszkole oraz sprawach związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej.

3.3. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym Przedszkole może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

4.1 Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2 Przedszkole dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
– zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste, zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
– adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
– prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;
– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;
– z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;
– nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

5. Pozyskiwanie danych

5.1 Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Przedszkole zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.

5.2 Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:
– kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronach internetowych Przedszkola znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
– dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach Przedszkola – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Przedszkole nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
– podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Przedszkole –
gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak “cookies”.
Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Przedszkola. Pozwalają one stronie “zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania ze strony Przedszkola. Szczegóły dotyczące użytkowania plików cookies określone zostały w „Polityce plików cookies”.

6. Prawa użytkownika

6.1 Przedszkole respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany,
c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Przedszkola jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

6.2. Przedszkole zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

6.3. Przedszkole informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:
a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,
b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,
d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.4. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

6.5. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

7. Zakres udostępniania danych o użytkownikach

Przedszkole oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych
osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą
lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów
państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem
lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to
niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Przedszkola.

8. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Przedszkola mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Przedszkola. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

9. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.